รับสมัครฝึกอบรบฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วง 6 เดือนหลัง