รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (CBT)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 1.จัดสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 2.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3.เข้าใจหลักการของโครงสร้าง FAT