You Are Currently Here:Home > ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่สนใจส่งบุคหลานของตนเข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ กรอกข้อมูลได้ที่

By |2021-03-29T14:57:20+07:00มีนาคม 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

บันทึกข้อตกลง ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินธุรกิจและดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงหลากหลายด้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ณ พึ่งบุญ ผู้แทนกลุ่ม TIBKAS

By |2021-03-29T14:55:07+07:00มีนาคม 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วิดีโอย้อนหลังสำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

วิดีโอย้อนหลังสำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ระดับ 1 

By |2021-02-20T22:25:36+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วิดีโอหลังการฝึกอบรม ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน งปม.64 สาขา การใช้โปรแกรม Word 2016

วิดีโอหลังการฝึกอบรม ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน งปม.64 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ที่จัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting +

By |2021-02-20T22:26:07+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน งปม.64 การใช้โปรแกรม Word 2016

วิดีโอศึกษา (ก่อน - และระหว่างการฝึกอบรม) แยกเป็นหัวข้อ แยกเป็นเรื่อง ๆ ชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้

By |2021-02-20T22:26:37+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรบฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วง 6 เดือนหลัง

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน งปม. 1/2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 2)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

By |2021-01-21T16:45:26+07:00มกราคม 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ระดับ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในครังนี้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

By |2020-12-28T19:55:54+07:00ธันวาคม 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน 2564 ฝึกอบรมออนไลน์ สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft word 2016

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อให้แรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ

By |2021-01-05T15:12:03+07:00ธันวาคม 25th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments
Go to Top