เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ ฯ

ต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ตั้งอยู่ในชนบท ที่ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และอยู่ใน 3 จังหวัด ดังนี้
1. ศรีสะเกษ
2.สุรินทร์
3. บุรีรัมย์

ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติ

จะมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษาในหน้าที่ จะเป็นครูที่ดี ครูที่เก่ง เป็นแก่นสาร มั่นพัฒนาลูกศิษย์ด้วยจิตและวิญญาณ สรรค์สร้างงานนวัตกรรมการศึกษา ฝึกผู้รู้ผู้เรียนเพียรวิชา ให้นำพาการศึกษานั้นก้าวไกล เป็นคนดี สร้างคนดี มีความรู้ เป็นคุณครูสร้างสรรค์การศึกษา เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจตามปรัชญา พัฒนาผู้ฝึกเพียรทำดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผองศิษย์ เน้นคุณธรรมนำชีวิตเป็นสักขี ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยชีวี มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในชีพตน ยึดแนวทางตามคำที่พ่อสอน น้อมนำมาเป็นแนวทางอันสดใส แก้ปัญหาร่วมพัฒนาด้วยหัวใจ ร่วมขับเคลื่อนแรงงานไทยให้ยั่งยืน

QR Code LINE กลุ่มโครงการ ฯ
Facebook โครงการจิตอาสาพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสานสนเทศเพื่อชนบทไทย

แจ้งความประสงค์ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้