กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์