กิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงาน  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  40  คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์