วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้
1.จัดสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
2.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3.เข้าใจหลักการของโครงสร้าง FAT , Space , Partitions
4.เข้าใจหลักของ Software & Hardware อย่างท่องแท้
5.กำหนดค่าต่าง ๆ ใน BIOS เป็น
6.ติดตั้งระบบปฏิบัติการ OS / NOS ได้
7.กำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบ OS ได้
8.ติดตั้ง Driver อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งมหดได้
9.ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ได้
10.สำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Norton ghost & Acronis True Image ได้
11.วิเคราะห์อาการเสียของระบบคอมพิวเตอร์ และซ่อมคอมพิวเตอร์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.ปู (ปัญญา)
โทร : 088-377-8987
ID Line : wisdomict

QR CODE กลุ่ม CBT รุ่นที่ 2

QR CODE กลุ่ม CBT รุ่นที่ 3

ระยะเวลาการฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ โดยมีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ( 6 หน่วย 30 โมดูล)

เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมด้วยตนเองซึ่งอาจต้องเรียนออนไลน์ หรือ เข้าไปฝึกที่หน่วยฝึก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนจบไม่พร้อมกัน แต่ต้องฝึกให้อยู่ในห้วงระยะเวลา 30 วัน หรือ ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่เปิดฝึก

สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึก
จะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

วิดีโอการสมัครฝึกอบรม

สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร

การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

รุ่นที่ จำนวที่รับ จำนวนหน่วยฝึก จำนวนโมดูล จำนวนชั่วโมง / เดือน
1 20 6 30 30 / 1
2 20 6 30 30 / 1
3 20 6 30 30 /1

การรับสมัครและการฝึกอบรม

รุ่นที่ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ วันที่เริ่มฝึก สิ้นสุดการฝึก
1 11 ม.ค. 64 24 ม.ค. 64 1 ก.พ. 64 26 ก.พ. 64
2 1 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
3 1 พ.ค. 64 30 พ.ค. 64 7 มิ.ย. 64 2 ก.ค. 64

ศึกษาวิดีก่อนการฝึกอบรมได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้