จัดฝึกอบรม สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 2 ) จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 6 – 7 , 13 – 14 และ 20 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ อำเภอสังขะสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์