จัดฝึกอบรม สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 1 ) จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 6 – 7 , 13 – 14 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(แห่งที่ 2) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์