หลักสูตร “ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ”
เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมมีโอกาสได้ทำงานด้านโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

วันที่อบรม : (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)
อบรมภาคทฤษฎี : 20 มกราคม – 5 มีนาคม 2564
อบรมภาคปฏิบัติ : 8 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หัวข้ออบรม :
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required) และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)

1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! (ลงทะเบียนสมัคร)
2. ส่งหลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ **ส่งภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน

2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป *กรอกอย่างรายละเอียด (Download ใบสมัคร)

2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

2.5 สำเนาTranscript หรือใบแจ้งเกรด ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

(ผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมคือผู้ที่คุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครและต้องส่งเอกสารการสมัคร)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 12 ม.ค. (เวลา 15.00 น.) ** ยืนยันเข้าสอบผ่านระบบทันที
4. สอบข้อเขียน แบบปรนัย ความรู้พื้นฐานทั่วไป และโลจิสติกส์

วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 14 ม.ค. 64 (เวลา 15.00 น.) ** ยืนยันเข้าสอบผ่านระบบทันที

6. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง
7. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว วันที่ 18 ม.ค. 64 **ยืนยันผ่านระบบทันที

8. รายงานตัวและเซ็นสัญญาเข้าอบรม 19 – 20 ม.ค. 64

หมายเหตุ :

1. การประกาศผลจะแจ้งที่หน้าเว็บไซด์ www.itbslogistics.com
2. วัน-เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์

การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก *** เลือกส่งเอกสารวิธีเดียว

1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ jarravee@itbsthai.com **ส่งภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน

2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS **ส่งภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน

(ส่งมาที่ คุณจารวี ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)

3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ **ส่งภายใน 10 วันหลังจากลงทะเบียน

** การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมประกอบในการเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป ผู้ส่งเอกสารประกอบเร็วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902 และ 095-759-8058 หรือ 095-174-2589