วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ณ พึ่งบุญ ผู้แทนกลุ่ม TIBKAS ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินธุรกิจและดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงหลากหลายด้าน เข้าประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ โดยมีนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เป็นประธาน

ในที่ประชุมผู้แทนกลุ่ม TIBKAS แจ้งว่าได้เล็งเห็นผลงานและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ที่ดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ชาวจังหวัดสุรินทร์ในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในการช่วยพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้มีทักษะสูงขึ้นในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชัน (Automation technology), พลังงานทดแทน (Renewable Energy), การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (Safety standards) โดยสรุปที่ประชุมได้ร่วมกำหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันและดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป