ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 (ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล) จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน เริ่มฝึกระหว่างวันที่ 18 – 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. (วันละ 2 ชั่วโมง) รวม 18 ชั่วโมงดำเนินการฝึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302)